S lítostí oznamujeme, že JUDr. Jaroslav Vovsík dne 25.11. 2022 zesnul.
Rozhodnutím předsedy České advokátní komory ze dne 8.12.2022 byl podle
§ 27 odst, 4 zák. o advokacii nástupcem JUDr. Jaroslava Vovsíka určen
Mgr. Martin Vovsík, zapsaný v seznamu advokátů pod ev. č. 9337, se sídlem
Malá 43/6, 301 00 Plzeň, tel. 377 333 521, e-mail: mvovsik@akplzen.cz.

Podle § 27 odst. 2 zák. o advokacii platí, že na Mgr. Martina Vovsíka jako
ustanovenéhonástupce přecházejí ve vztahu ke klientům práva a povinnosti
JUDr. Jaroslava Vovsíka vyplývající ze smluv o poskytování právních služeb,
včetně práv a povinností vyplývajících ze zastupování klientů v řízení před
soudy nebo jinými orgány a včetně práv a povinností obhájce v trestním řízení,
a to nebude-li s klienty do jednoho měsíce ode dne, kdy byl klient o určení
zástupce vyrozuměn, dohodnuto jinak nebo neučiní-li klient
v této lhůtě jiné opatření.

JUDr. Jaroslav Vovsík

Jaroslav Vovsík je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1971,
rigorózní zkoušku složil v roce 1978 a byl mu udělen titul JUDr. Od roku 1971 pracoval jako advokátní koncipient u Krajského sdružení advokátů v Plzni
a od roku 1973 pracoval jako advokát. Do 25.11.2022 vykonával advokacii v Plzni. Je jedním ze zakladatelů Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol.
Od roku 1990 byl nepřetržitě členem Kontrolní rady ČAK v Praze a následně i předsedou zkušební komise při advokátních zkouškách.

Vykonával generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Občanské právo
  • Ústavní právo
  • Obchodní právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních