Oznamujeme, že rozhodnutím předsedy ČAK ze dne 4.11.2022 byl s účinností od 26.10.2022 pozastaven výkon advokacie advokátovi JUDr. Ludvíkovi Röschovi, nar. 6.11.1954, se sídlem Malá 43/6, 301 00 Plzeň. Veškeré plné moci a účinky případného ustanovení právním zástupcem či obhájcem zůstávají zachovány. Za JUDr. Ludvíka Rösche ve všech věcech souvisejících s činností advokacie jedná na základě rozhodnutí předsedy ČAK ze dne 5.8.2022 určená zástupkyně Mgr. Kristina Formánková, advokátka, zapsaná v seznamu advokátů pod ev. č. 19524, se sídlem Malá 43/6, 301 00 Plzeň, e-mail: formankova@akplzen.cz

JUDr. Ludvík Rösch

Advokát a společník advokátní kanceláře Ludvík Rösch je advokátem,- zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Gymnázium v ul. Pionýrů v Plzni zakončené maturitní zkouškou v roce 1973 a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978. V roce 1980 mu byl po absolvování rigorózní zkoušky touto univerzitou udělen akademický titul JUDr. V letech 1978 – 1982 pracoval jako advokátní koncipient v Advokátní poradně v Plzni. V roce 1982, po složení advokátních zkoušek, začal působit jako samostatný advokát v rámci Krajského sdružení advokátů v Plzni. V roce 1988 byl jmenován zástupcem vedoucího Advokátní poradny v Plzni. Po listopadu 1989 byl zvolen členem výboru Krajského sdružení advokátů v Plzni. V letech 1989 – 1990 se aktivně spolupodílel na obnovení nesocialistické advokacie a kromě jiného byl jedním ze zakladatelů Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol., která v oblasti právních služeb úspěšně vykonává svoji činnost již od roku 1990. Od roku1990 JUDr. Rösch kromě samotného výkonu advokacie prakticky nepřetržitě působil a dodnes působí v různých odborných, konzultačních a poradních orgánech Rady města Plzně a Zastupitelstva města Plzně (např. právní komise, komise pro teplárenství, výbor pro zadávání veřejných zakázek aj.) a je též dlouhodobě zastupitelem Zastupitelstva města Plzně. Působil také jako člen občanskoprávní komise České advokátní komory v Praze. Jmenovaný advokát prováděl a provádí odborné školení úředníků a podnikatelů a dlouhodobě se též věnuje školení advokátních koncipientů a začínajících advokátů.

Vykonával obecnou advokátní praxi s následující právní specializací

 • Trestní právo
 • Přestupkové právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo a mediace
 • Právní problematika a majetkové záležitosti obecních a krajských samospráv a státní správy
 • Správní právo
 • Stavební právo
 • Pracovní právo
 • Veřejné zakázky
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních