OBČANSKÉ PRÁVO

• komplexní právní služby v oblasti občanského práva
• právní analýzy a stanoviska ke smlouvám a dalším dokumentům
• právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům, atd.)
• ochrana osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům
do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
• právní poradenství poskytované v oblasti práva na ochranu spotřebitele, odstoupení
od smlouvy, reklamace apod.
• komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
• komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
• právní služby týkající se závazkově-právních vztahů – sepis všech smluv – pojmenovaných (např. smlouvy kupní, nájemní, o dílo, darovací, o zápůjčce, příkazní atd.) i nepojmenovaných dle individuálních potřeb klienta, příprava a revize franchisingových smluv, včetně smluv souvisejících
• advokátní úschovy
• všechny právní služby zahrnují též procesní rovinu věci – tj. zastupování klientů v soudních, správních a souvisejících řízeních a samozřejmě i zastupování při mimosoudních jednáních a uzavírání dohod o narovnání

NEMOVITOSTI

• komplexní právní služby týkající se nemovitostí
• příprava dokumentace související s prodejem a jiným právním nakládáním s nemovitostmi (např. věcná břemena, rekonstrukce, výstavba, spoluvlastnictví)
• příprava dokumentace související s pronájmy bytových, kancelářských, obchodních
a průmyslových prostor
• stavební právo a právní poradenství ve věcech územního plánování a stavebního řízení (včetně řešení sporů vznikajících při výstavbě)
• katastrální právo (zastupování v řízeních před katastrálními úřady)
• komplexní poradenství v rámci realizace developerských projektů
• příprava prohlášení vlastníka budovy a související právní servis
• zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních týkajících se nemovitostí
(např. žaloby na určení vlastnického práva, žaloby na vyklizení nemovitostí) atd.

OBCHODNÍ A KORPORÁTNÍ PRÁVO

• komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
• příprava a posouzení smluvní dokumentace
• komplexní poskytování právních služeb a poradenství podnikatelům či obchodním korporacím v souvislosti s jejich podnikatelskou činností
• poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva (zakládání obchodních společností a družstev, příprava a zajištění valných hromad, změny v orgánech obchodních společností či družstva, zvýšení či snížení základního kapitálu, likvidace obchodních společností, zajištění zápisu do obchodního rejstříku, příprava smluv o výkonu funkce, akcionářských dohod atd.)
• poskytování právních služeb a poradenství v oblasti akvizic a přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
• provádění právního auditu obchodních společností
• poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
• registrace, změny, převody a výmazy ochranných známek, zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví, ochrana práv z ochranných známek, licenční smlouvy
• zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
• zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.)

TRESTNÍ PRÁVO

• kompletní obhajoba v trestních věcech
• sepis trestních oznámení
• poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi
• sepisování dohod v rámci trestního řízení
• zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu
• obhajoba mladistvých, resp. opatrovnictví dětí, podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
• obhajoba odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, atd.
• zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody
• zastupování zúčastněných osob

RODINNÉ PRÁVO

• příprava podkladů k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství
• komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu
• komplexní právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů
• právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých, nahrazení souhlasu jednoho z rodičů soudem, atd.)
• právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zvýšení, snížení a zaplacení výživného atd.

PRACOVNÍ PRÁVO

• obecné právní poradenství týkající se celé pracovněprávní agendy
• příprava a sepis pracovněprávních, manažerských smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a ostatních dokumentů
• příprava dokumentů k ukončení pracovního poměru
• zastupování v soudních řízeních o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru, uplatnění nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
• právní služby vztahující se k zákazu konkurence
• náhrada škody vyplývající z odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů
• zastoupení v řízení před inspektorátem práce
• soudní i mimosoudní řešení pracovněprávních sporů

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

• poradenství při výkladu zákona o veřejných zakázkách a ohledně způsobu a postupu zadávacího řízení
• zpracování zadávací dokumentace a realizačních smluv
• zpracování stanoviska zadavatele v případě podání námitek
• zastupování před Úřadem pro hospodářskou soutěž v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
• zastupování uchazeče v celém procesu zadávacího řízení
• zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
• účast při smluvním vyjednávání a právní kontrola a úpravy smluv uzavíraných na základě zadávacího řízení
• podávání opravných prostředků a zastupování v příslušných řízeních o nich
• zastupování před orgány státní správy a samosprávy všech stupňů
• zastupování v rámci správního soudnictví ve věcech soudního přezkumu správních rozhodnutí

SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

• zastupování obviněných i poškozených v přestupkovém řízení, zejm. týkajícím se přestupků v dopravě
• právní rozbory a stanoviska

MUNICIPÁLNÍ PRÁVO

• poskytování právních služeb městům a obcím, jejich příspěvkovým organizacím, jimi zřizovaným společnostem i dalším subjektům městem (obcí) zřízeným či s majetkovou účastí města (obce)
• zastupování měst a obcí v soudních sporech s třetími subjekty

PROCESNÍ PRÁVO

• komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů v rámci občanského soudního řízení a jejich zastupováním před soudy všech stupňů
• zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně stížnosti k Ústavnímu soudu ČR a Evropskému soudu pro lidská práva)
• komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním
v rozhodčích řízeních
• komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním
v exekučním řízení či řízení o výkonu rozhodnutí (jak věřitelů, tak dlužníků)
• komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním
v insolvenčním řízení (jak věřitelů, tak úpadců)

POHLEDÁVKY, EXEKUCE, INSOLVENCE, SMĚNKY

• zajištění komplexních postupů při vymáhání pohledávek, posouzení dobytnosti pohledávek, příprava zajišťovacích institutů (zástavních smluv, ručení, zajišťovacích směnek, smluvních pokut, notářských a exekutorských zápisů s přímou vykonatelností, atd.), předsoudní stádium vymáhání (upomínky, uznání dluhu, dohody o splátkovém kalendáři, dohody
o narovnání), zajištění zahájení soudního, případně rozhodčího řízení (včetně zastupování klienta v řízení) a zajištění exekučního vymožení pohledávek
• zajištění komplexních právních služeb klientovi v pozici dlužníka
• poskytování právních služeb souvisejících s insolvenčním řízením (právní poradenství, příprava insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování věřitelů a úpadců v insolvenčním řízení, oddlužení)
• komplexní právní poradenství a služby ve věcech souvisejících se směnkami, podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu a zastupování v tomto řízení

OSTATNÍ SLUŽBY

• pořádání školení komerčních i pro klienty
• advokátní úschovy
• pořizování výpisů z rejstříků a registrů
• autorizovaná konverze dokumentů
• ověřování podpisů
• zajištění spolupráce s renomovanými daňovými poradci, znalci notáři, auditory, tlumočníky, detektivy apod.